Kemiteknik

Civilingenjörsexamen (300 hp)

Antal platser: 60

En civilingenjör i kemiteknik kombinerar sina kunskaper inom kemi, matematik och teknik för att lösa problem och tackla framtidens utmaningar. Kemitekniker har en viktig roll i den hållbara samhällsutvecklingen. De belyser frågor i ett allsidigt perspektiv, formulerar problem och löser dem med syfte att utveckla och framställa olika nyttigheter och produkter på ett miljömässigt sätt.

Utbildningens första år ägnas främst åt omfattande kemi- och matematikkurser, hörnstenar i kompetensen hos en civilingenjör i kemiteknik. Studenterna läser också en inledande kurs i kemiteknik och dess betydelse för vår miljö och vårt samhälle. Under det andra läsåret introduceras kemitekniska kurser samtidigt som kemin fördjupas. Man lär sig hur apparaturen i kemisk industri fungerar, utformas och drivs. Tredje året läses ytterligare kurser i kemiteknik för att förstå de industriella processerna. Dessutom ingår kurser med perspektiv på miljö och hållbar utveckling, samt yt- och materialkemi och analytisk kemi. Delar av kurserna tar upp miljö och hållbarhetsaspekter.

Årskurs tre avslutas med ett kandidatarbete. De sista två åren läser studenterna ett masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde, och som avslutas med ett examensarbete. De har även möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Utformningen med återkommande projekt genom utbildningen gör dem förberedda på att arbeta i projektform och med tidsramar. Eftersom kandidat- och examensarbeten ofta är kopplade till riktiga forskningsprojekt får studenterna även en hög vetenskaplig kvalitet. Programmet och dess utformning har uppmärksammats på nationell nivå då kandidat, civilingenjör och masterexamen i kemiteknik bedömdes hålla ”mycket hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen, gjord av Universitetskanslersämbetet.

Obligatoriska kurser

Årskurs 1
Analys och linjär algebra
Kemi och biokemi
Kemiteknik, miljö, samhälle
Fysik
Årskurs 2
Termodynamik
Tillämpad matematik
Transportprocesser
Fysikalisk kemi
Grundläggande kemiteknik
Oorgansik och organisk kemi
Energiteknik och miljö
Matematisk statistik
Årskurs 3
Separations- och apparatteknik
Analytisk kemi
Yt- och materialkemi
Reglerteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Produkter och processer i ett hållbart samhälle

Studenter som läser kemiteknik väljer ett av följande masterprogram:

  • Biotechnology
  • Engineering Mathematics and Computational Science
  • Industrial Ecology
  • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
  • Lärande och ledarskap
  • Materials Chemistry and Nanotechnology
  • Nanotechnology
  • Nuclear Engineering
  • Sustainable Energy Systems
  • Systems, Control and Mechatronics